ALGEMENE VOORWAARDEN ELIZA BADRE

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen enerzijds de vennootschap Eliza Badre, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Florent Geversstraat 20, 2650 Edegem, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer BE1004.863.976, vertegenwoordigd door Elizabeth Badreddine, in haar hoedanigheid van oprichter, hierna “Dienstverlener” genoemd, en anderzijds de vennootschap naar Belgisch recht met naam en maatschappelijke zetel zoals vermeld op de offerte en/of factuur, hierna “Klant” genoemd.

Deze algemene voorwaarden omvatten de rechten en plichten met betrekking tot de levering van onze diensten en zijn van toepassing op alle door Eliza Badre gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten en overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Door gebruik te maken van onze diensten geeft u aan dat u de Algemene Voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

De Dienstverlener is bevoegd om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe overeenkomsten afgesloten na implementatie van de wijzigingen en voor reeds bestaande overeenkomst vanaf 30 (dertig) dagen na schriftelijke bekendmaking aan de Klant van de wijzigingen.

ARTIKEL 2. OFFERTES EN AANBIEDINGEN
Offertes van de Dienstverlener zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
De Dienstverlener zal in de offerte aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte.
Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft de Dienstverlener het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.
Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om een aanbetaling van 50% van de totale opdracht aan klant te factureren alvorens de Dienstverlener de opdracht zal gaan uitvoeren.
Alle gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, exclusief btw en overige vastgestelde heffingen en/of retributies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
De Dienstverlener behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.
De Dienstverlener behoudt zich het recht om jaarlijks prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld door de Belgische overheid. Deze verhoging van de prijzen geeft de klant geen recht om de overeenkomst te ontbinden.
De Dienstverlener is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.

ARTIKEL 3. OVEREENKOMST EN MEERWERK
Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan de Dienstverlener verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd en middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.
Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal de Dienstverlener binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten.
Indien de klant een overeenkomst met de Dienstverlener wenst te ontbinden of annuleren komt hem dit recht enkel toe indien hij overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden.

ARTIKEL 4. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE DIENSTVERLENER
De Dienstverlener garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
De Dienstverlener spant zich in om de gegevens die De Dienstverlener voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.
Bij kenbaar gemaakte klachten van de Klant over de geleverde diensten dient de Dienstverlener met de Klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.
De Klant is niet gerechtigd een naamsvermelding op geleverde producten/diensten te verwijderen, behoudens die gevallen waarin De Dienstverlener uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor verwijdering.
De Dienstverlener heeft het recht zich in geval van een onvoorziene omstandigheid of in geval van overmacht door een derde te laten vervangen.
Producten en diensten welke door de Dienstverlener worden geleverd zijn enkel voor het in de offerte overeengekomen gebruik. De geleverde producten mogen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden of voor andere doeleinden dan in eerste instantie in de offerte is overeengekomen.

ARTIKEL 5. BETALING
De betalingsverplichting van de Klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.
Alle door de Dienstverlener verzonden facturen dienen door de Klant binnen 15 kalenderdagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij laattijdige betaling van de factuur gelden de wettelijke interesten.
Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de Klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.
Bij een niet tijdige betaling is de Klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke interesten, gehouden tot betaling van €50,00 exclusief btw bij de tweede herinnering en een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, welke ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW bedragen en daaronder begrepen de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.
De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de Klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de Klant wordt gelegd, de Klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden. De Dienstverlener heeft voorts het recht de uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Klant die hierdoor mocht ontstaan.
De Klant kan bezwaren tegen de door de Dienstverlener verzonden facturen uiterlijk binnen zeven (7) kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk aan de Dienstverlener kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal de Dienstverlener een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op.

ARTIKEL 6. AANSPRAKELIJKHEID
Iedere overeenkomst tussen De Dienstverlener en de Klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. De Dienstverlener kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.
De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor mogelijke schade ontstaan door uitvoering van de overeenkomst, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de Dienstverlener, mits aangetoond door de Klant.
De aansprakelijkheid van de Dienstverlener is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 1 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Dit bedrag is niet hoger dan €2.000,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval aan de Dienstverlener uitkeert. Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door de Klant. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor indirecte en/of gevolgschade.

In geval van geschillen zijn de rechtbanken van het domicilie van de Dienstverlener bevoegd.